StadsWeb

Stad meer dan droag brôôd

Content

StadsWeb

Beste inwoners,
Graag koppelen we langs deze weg de resultaten van de enquête rondom Stad Aardgasvrij aan jullie terug. We hebben zo’n 60 reacties ontvangen, waarvoor dank!

De uitkomsten zijn gedeeld met de projectgroep en andere belangstellenden. We hopen met deze reacties een impuls te geven aan het onderzoek en de manier waarop dit proces wordt vormgegeven.

Het resultaat

Ken je het project Stad Aardgasvrij?
86% ja, 14% nee

Veel mensen zijn bekend met Stad aardgas vrij, degenen die dit niet zijn, hebben aangegeven nieuw op het dorp te zijn of zelf nog niet de stap hebben gezet om zich inhoudelijk te verdiepen. We hebben reacties ontvangen van mensen die in de projectgroep zitten tot mensen die fris er tegen aankijken omdat ze nieuwe inwoners zijn.
 

Ben je het daarmee eens?
88% ja, 12% nee
Weet je dat het inwonersinitiatief namens alle inwoners spreekt en keuzes maakt?
64% ja, 36% nee

Meer dan de helft van de mensen wisten niet dat Stad Aardgasvrij namens alle inwoners spreekt. Nog meer mensen zijn het hier ook niet mee eens. Degenen die het er wel mee eens zijn, zeggen hierbij 'Mits het transparant is en breed wordt gedragen'. Er zijn veel mensen die zeggen dat ze inderdaad contactgegevens hebben overlegd, wat niet wil zeggen dat ze voorstander zijn. Voor veel inwoners is het ook onduidelijk hoe de rolverdeling is. Wie is hier de trekker? De gemeente? Stedin? Delta? Ook omdat er afzonderlijk door de partijen in brieven en persberichten wordt gecommuniceerd alsof het al besloten is. Mensen hebben behoefte aan een inzichtelijk proces. Wie gaat wanneer wat doen?
 

Denk je voldoende informatie te hebben om bij de stemming een bewuste keuze te kunnen maken?
94% ja, 6% nee

Bijna niemand vindt op het moment van afname van de enquête dat zij voldoende informatie hebben om over dit onderwerp te beslissen. Een klein deel geeft aan zich nog niet voldoende te hebben verdiept. Het overgrote deel geeft aan, wel de tot nu toe gekregen informatie tot zich te hebben genomen, maar hiermee nog niet voldoende geïnformeerd te zijn. We hebben veel reacties gekregen waarbij mensen aangeven dat vragen die zij stellen aan de projectgroep onbeantwoord blijven. En als er wel geantwoord wordt vaak nog meer vragen oproepen.
 

71% alternatieve stroom, 95% vergoeding, 79% marktwerking, 69% stabiliteit, 80% veiligheid

Op alle in de enquête genoemde terreinen mist men informatie. Over de vergoeding waren de meeste vragen. Sommige respondenten gaven aan dat zij al ervaring hebben met de onkostenvergoeding om over te stappen naar gasvrij koken.
De kosten hiervoor werden na een moeizaam traject uiteindelijk vergoed. We zien dat mensen in het algemeen weinig vertrouwen hebben in deze subsidies. Ze vragen zich af of ze voldoende zijn, of ze eerlijk verdeeld worden, of naast de overgangskosten, de daarna maandelijkse lasten behapbaar blijven als de subsidie vervalt. Een van de respondenten tipte de website waterstofgate, waarbij een onafhankelijke partij een berekening heeft gemaakt voor het project aardgas vrij in stad.

Wat opviel
Wat veel doorklinkt in de beantwoording van de vragen, is de vraag naar wat de alternatieven zijn. Waarom is er al voorgesorteerd op waterstof? Maak deze eerste onderzoeken inzichtelijk, neem ons als bewoners mee in de denkwijze. Niet alleen voor waterstof, maar ook full electric, warmtepomp en andere bronnen. Ook geven mensen aan zich af te vragen of het tijdsbestek waarin men dit wil realiseren niet te vroeg is. Waarom moet Stad voorop lopen in de landelijke transitie? Kunnen we niet beter wachten tot er meer bekend is of er betere alternatieven zijn? Ook opperen mensen testlocaties als de gymzaal en Ons Trefpunt om te zien hoe wat en of het zou werken.